بایگانی ماهانه: آگوست 2022

تفاوت بین نشادر خشک و نشادر مرطوب چیست؟

تفاوت بین نشادر خشک و نشادر مرطوب

تفاوت بین نشادر خشک و نشادر مرطوب چیست؟ تفاوت بین نشادر خشک و نشادر مرطوب این است که آنها به روش های مختلفی ساخته می شوند. در واقع، همه آنها حاوی یک ماده هستند. همه آنها بلورهای کلرید آمونیوم هستند. دو روش تولید به ترتیب فرآیند خشک و فرآیند مرطوب هستند. روش های ساخت آنها [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]