بایگانی برچسب: نشادور

کاربردهای آمونیوم کلراید در صنایع مختلف

کاربردهای آمونیوم کلراید در صنایع مختلف

کاربردهای آمونیوم کلراید در صنایع مختلف:   کاربردهای آمونیوم کلراید ایرانی: نشادر یک ماده جامد بلوری سفید محلول در آب است که حاوی یک کلرید غیر آلی و یک نمک آمونیوم می باشد. این ماده برای ساخت سایر ترکیبات آمونیوم ، به عنوان شار لحیم کاری، کود و سایر موارد استفاده می شود. کاربردهای آمونیوم [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]

کاربرد کلرید آمونیوم (نشادر) در کشاورزی

نشادر (آمونیوم کلراید)

کاربرد کلرید آمونیوم (نشادر) در کشاورزی:   نشادر که همچنین نمک آمونیاک نامیده می شود، نمک آمونیاک و هیدروژن کلرید می باشد. امونیوم کلراید همچنین به عنوان ماده ی نیتروژن دار جهت تولید کود و استفاده در الکترولیت سلول های خشک مورد استفاده قرار می گیرد. آمونیوم کلراید به طور وسیع جهت تولید گالوانیزه، تولید [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]