درباره ما

کارخانه الوند شیمی نصر به تولید انواع مواد آمونیاکی از جمله آمونیوم کلراید و هیدروکسید آمونیوم می پردازد

این کارخانه آمادگی عقد قرارداد با کارخانه های مصرف کننده آمونیوم کلراید می باشد.