خدمات ما

تولید کننده هیدروکسید آمونیوم 25 درصد، مونو آمونیوم فسفات، دی آمونیوم فسفات و تولید کننده آمونیوم کلراید در گریدهای مختلف:

 

آمونیوم کلراید گرید دارویی                     

                                              

آمونیوم کلراید گرید صنعتی                     

                    

آمونیوم کلراید باتری گرید                     

    

آمونیوم کلراید فید گرید